AFM® ดีอย่างไร ทำไมถึงควรเลือกใช้สารกรองน้ำ AFM®

* ถังกรองผ้า เป็นถังกรองประเภทที่มีความละเอียดสูง ถึง 5 micron แต่ต้องคอยเติมผงกรอง DE Powder ทุกครั้งที่มีการล้าง Blackwash เพื่อทำหน้าที่ในการเคลือบผิวแผ่นกรองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสียของถังกรองผ้า คือมี ราคาสูงกว่ากรองประเภทอื่น เวลาเปลี่ยนแผ่นกรองก็ราคาสูง แต่มีข้อดีคือน้ำใสเร็วมาก

*** Ammonium Ion

ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพิษของแอมโมเนียและ pH  โดยปกติค่าที่เราวัดจากห้องปฏิบัติการคือ ค่า Total ammonia (เกิดจาก ammonia + ammonium ion) ตัวที่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำคือ ammonia บางทีเรียกว่า unionized ammonia ในสภาวะที่พีเอชต่ำๆ แอมโมเนียที่พบส่วนใหญ่จะเป็น ammonium ion หรืออยู่ในรูปที่ไม่เป็นพิษ อย่างไรก็ตามเมื่อพีเอชเพิ่มขึ้นจาก 6.5 ถึง 7.5 ammonium ion จะเปลี่ยนเป็น ammonia ที่เป็นพิษถึง 10 เท่า ดังนั้น ในการปรับพีเอชโดยการใส่ปูนขาวจึงต้องระวังในจุดนี้ด้วย การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำจึงมีความจำเป็นต้องใช้ในการปรับสภาพน้ำ

*** Molecular Sieve เป็นสารประเภทซีโอไลต์ที่สังเคราะห์ขึ้น โดยโครงสร้างของ Molecular Sieve เป็นรูพรุนเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ ทำหน้าที่ให้โมเลกุล ขนาดเล็กผ่านเข้าไปใน Molecular Sieve ขณะที่โมเลกุลที่มีขนาดใหญ่กว่าจะผ่านไปไม่ได้

ตัวอย่าง การกำจัดน้ำออกจากเอทานอล โดยยอมให้โมเลกุลน้ำผ่านเข้าไปใน Molecular Sieve ขณะที่โมเลกุลของเอทานอลที่มีขนาดใหญ่กว่าจะผ่านไปไม่ได้

ข้อดี

  1. เป็นเทคโนโลยีที่ง่าย นอกจากนี้ยังไม่ต้องใช้สารเคมีอื่นๆ มาช่วยในการแยกน้ำ จึงไม่ต้องคำนึงถีงการกำจัดของเสีย
  2. มีความสามารถในการดูดซับสูงแม้ในอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูง
  3. สามารถดูดซับโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของของเหลว
  4. ดูดซับได้แม้ความเข้มข้นของน้ำที่ต่ำมาก
  5. มีอายุการใช้งานนาน

ION EXCHANGE:

  • Cation Exchange: ช่วยจับประจุบวก อันได้แก่ แคลเซียม (Ca2+), แมกนีเซียม (Mg2+)
  • Anion Exchange:  ช่วยจับประจุลบ อันได้แก่ แคลเซียม ซัลเฟต (SO4)-2,  ไนเตรท NO-3

เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งแล้ว ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนประจุของสารกรองจะน้อยลง  เนื่องจากประจุอิสระถูกแลกเปลี่ยนไปหมด จึงต้องมีการทำรีเจนเนอเรชั่นให้กับสารกรอง คือ การเติมประจุอิสระให้กับสารกรองนั้น

Vibrio Cholerae

เป็น แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค อหิวาตกโรค หรือ โรคห่า (อังกฤษ: Cholera)

Cryptosporidium

เชื้อปรสิต หรือ โปรโตซัว ชนิด Coccidia ที่อาศัย อยู่ใน ลำไส้ ปกติ ก่อให้เกิด โรคท้องร่วง

Giardiasis

คือ โปรโตซัวชนิดหนึ่ง เมื่อเข้าไปในร่างกายจะทำให้เกิดการติดเชื้อที่ลำไส้เล็ก กลายเป็นโรคท้องเดินเฉียบพลันและเรื้อรังได้

Zeta potential (ศักย์ซีตา) คือ ความแตกต่างของประจุไฟฟ้าระหว่างชั้นความหนาแน่นของไอออนที่อยู่รอบๆ อนุภาคและประจุในของเหลวที่อยู่ล้อมรอบ อนุภาคเกิดขึ้นในกระบวนการโคแอกกูเลชันฟล็อกคูเลชัน (มีหน่วยเป็นมิลลิโวลต์) เป็นค่าที่ใช้เพื่อบอกแนวโน้มว่าอนุภาคจะมีการเกาะตัวกันเป็นก้อนหรือไม่ เช่น เมื่อมีการปรับค่า pH อนุภาคแขวนลอยจะเสถียรเมื่อศักย์ซีต้ามีค่ามากกว่า + 30 mV หรือ น้อยกว่า -30 mV

AFM® carries a permanent surface negative charge and works well with cationic coagulants and flocculants that have a positive charge. There are no restrictions on the use of AFM®, the product may be used with the following generic products;

  • Ferric coagulants and flocculants.
  • Aluminium coagulants and flocculants.
  • Polyamide and other polyelectrolytes.

สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ AFM® เพิ่มเติม หรือต้องการสั่งซื้อ